เว็บการ์ตูนหรอยกู

อารยธรรมหรอยกูโบราณ => เก็บตก - HOW TO => ข้อความที่เริ่มโดย: คนไทยใจกล้า ที่ มกราคม 26, 2013, 08:12หัวข้อ: 6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อโดย: คนไทยใจกล้า ที่ มกราคม 26, 2013, 08:12
งานทั้งราชการทั้งเอกชนย่อมต้องมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น
หลักการพื้นฐานของมันมีอยู่ไม่ได้และวุ่นวายอย่างที่เราคิดนะครับ แบบแผนของมันแน่นอน
อยู่แล้วพอสมควรเลยทีเดียว วันนี้เรานำเสนอในส่วนของวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งมันมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนด้วยกัน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่
นำเอา 6 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปใช้งานนะครับ

(http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture825-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992.jpg) (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture825-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992.html)

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักการสำคัญ ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การประเมิน
เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงานมิใช่ประเมินค่าบุคคล (Weigh the work-not the worker)
ผู้ประเมินจะคำนึงถึงการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่งประเมินค่าของ
ตัวบุคคลหรือพนักงาน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักการนี้มักจะทำให้เกิดความสับสนอยู่เสมอ
เพราะวิธีการวัดเพื่อการประเมินมีหลายวิธี ซึ่งบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้วิธีวัดโดยอ้อม กล่าวคือ วัด
พฤติกรรมของพนักงานผู้ปฏิบัติแล้วประเมินค่าออกมา จึงทำให้เกิดความสับสนขึ้นในบางครั้ง
เช่น วัดความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม เป็นต้น ซึ่งความจริงแล้วเราวัดพฤติกรรมของพนักงานมิใช่
ตัวของพนักงาน

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคน
ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการจัดการ ผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชามิได้มีหน้าที่เพียงแต่
การวางแผนการจัดการองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งงานและการประสานเท่านั้น แต่ยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการ และควบคุมงานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ผู้บังคับบัญชาจึงต้องคอยติดตามความก้าวหน้าของงานอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผลนี้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดหา
มาตรการที่สำคัญอันหนึ่ง คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั่นเอง จึงนับได้ว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุก
คน

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยำในการประเมิน
หมายถึง ความเชื่อถือได้ (Reliability) ในผลการประเมิน และความเที่ยงตรง (Validity)
ของผลการประเมิน
3.1 ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของผลการประเมินหลาย ๆ
ครั้ง ความคงเส้นคงวาเห็นได้จาก
- เมื่อผู้ประเมิน ประเมินบุคคลหลาย ๆ ครั้ง และมีผลที่ออกมาเหมือนกัน มี
ความคงเส้นคงวา (Consistency) และผู้ประเมินอาจจะกลับมาประเมินอีกหลังจากนั้น 2 – 4
สัปดาห์ โดยประเมินภายในขอบเขตของสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิม คือ งานไม่เปลี่ยนแปลงและนำไป
เปรียบเทียบกับผลการประเมินเดิม ถ้าผลเหมือนเดิมแสดงว่ามีความคงเส้นคงวา
Human Resource Management
6 - 17
- เมื่อใช้ผู้ประเมินหลาย ๆ คน คอยสังเกตผู้ปฏิบัติงานคนเดียวในการทำงานมา
เปรียบเทียบ ถ้าสอดคล้องกันก็แสดงว่ามีความคงเส้นคงวา ทำนองเดียวกันกับการใช้เครื่องมือวัด
อันหนึ่ง เช่น ไม้บรรทัดใช้วัดความยาวของสิ่งหนึ่ง ควรจะได้ผลเช่นเดิม ไม่ว่าใครจะเป็นผู้วัด
หรือวัดเมื่อใดก็ตาม
3.2 ความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรงต่อวัตถุประสงค์ของการประเมินกล่าวคือ
ในการประเมินต้องการให้ผลประเมินเป็นเครื่องแสดงคุณค่าของคนทำงานที่มีต่อหน่วยงานได้จริง
ผลประเมินที่ปรากฏอยู่ในเกณฑ์ดี หมายความว่า บุคคลนั้นทำงานดีจริง ๆ เมื่อมีความเที่ยงตรงใน
เบื้องต้นแล้ว การนำผลประเมินไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ในการเลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน
ฝึกอบรม เหล่านั้นก็จะได้ผลตรงตามที่ต้องการ ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง


(http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture824-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg) (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-picture824-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.html)
พริตตี้มือถือยังต้องนับจำนวนที่เข้ามาเพื่อวัดความสำเร็จ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีเครื่องมือหลักช่วยในการประเมิน
ตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือหลักที่ต้องใช้เพื่อให้การประเมินเป็นไป
อย่างถูกต้องชอบธรรม มีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่างได้แก่
4.1 ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) คือ เอกสารที่ระบุให้รู้ขอบเขตของงานและ
หน้าที่หลักของผู้ดำรงตำแหน่ง รวมถึงข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่ง การใช้ใบ
กำหนดหน้าที่งาน เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยผู้ประเมินไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการทำงานอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือหน้าที่ของผู้รับการประเมินมาพิจารณา
4.2 มาตรฐานการปฏิบัติ (Performance Appraisal Form) หมายถึงเกณฑ์ (Criteria) ที่
กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวัดผลสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานจะระบุว่างานที่ต้องทำ
นั้นควรมีปริมาณมากน้อยเพียงใด มาตรฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
4.2.1 ไม่อยู่ในระดับสูงจนเกินไป จนไม่มีใครสามารถทำงานดีเด่นได้ และควรเป็นสิ่งท้า
ทายความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน
4.2.2 มาตรฐานตั้งอยู่บนรากฐานความต้องการของงาน ไม่ใช่ผลงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
เนื่องจากความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มาตรฐานของกลุ่มนั้นอาจต่ำ
หรือสูงเกินไป
4.2.3 มาตรฐานจะต้องทันสมัย มาตรฐานไม่ใช่สิ่งถาวร จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เงื่อนไขของงาน การมอบหมายการรับผิดชอบหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเลี่ยน
แปลงตำแหน่ง
4.2.4 ต้องเกิดจากการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน
4.2.5 มาตรฐานจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรจะได้ปฏิบัติในแนวเดียวกันหมดทั้งองค์กร
4.2.6 มาตรฐานมีเกณฑ์ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้
และควรหลีกเลี่ยงการวัดเชิงพรรณนาให้มากที่สุด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6 - 18
4.3 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Form) นับว่า
เป็นส่วนสำคัญยิ่งในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเป็นเอกสารที่ออกแบบขึ้น
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานว่าได้ทำอะไรเป็นผลสำเร็จบ้าง เขาทำ
อย่างไร สิ่งที่บรรจุในแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่จะ
กำหนดแบบฟอร์มให้มีมาตรฐานเพื่อใช้โดยทั่วไปจึงไม่สามารถกระทำได้
สิ่งที่จะต้องคำ นึงถึงในการออกแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็คือ
วัตถุประสงค์ขององค์กรของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน รวมทั้งแบบแสดงลักษณะ
งานสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ โดย
สรุปการออกแบบการประเมินโดยทั่วไปแล้วก็คือ การนำหลักการและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาบรรจุลงในแบบฟอร์มประเภทที่เราต้องการนั่นเอง
4.4 ระเบียบปฏิบัติงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Personal Procedure
on Performance Devaluation) หมายถึง การนำวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรมาประมวลไว้เป็นระเบียบวิธี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะ
ทำให้การปฏิบัติทางด้านนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมิน หรือแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว
เพื่อให้พนักงานผู้ถูกประเมินทราบถึงข้อดี ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนในสายตา
ผู้บังคับบัญชา จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรู้สึก
ซักถามข้อข้องใจให้รู้สึกดีขึ้น และเพื่อได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นกับ
ผู้บังคับบัญชาของตน การแจ้งผลการประเมินจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสำคัญ
ว่า ผู้จะต้องเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและสามารถทำให้พนักงานผู้ถูกประเมินรับรู้และยอมรับผล
การประเมิน ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในกระบวนการหรือขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติการแจ้งผลการประเมิน
ประสบความสำเร็จ นอกจากจะช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานแล้ว ยัง
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานอีกด้วย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องมีการดำเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
6.1 กำหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการประเมินว่า จะให้มีการประเมินเพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
6.2 เลือกวิธีการประเมินให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
Human Resource Management
6 - 19
6.3 กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกำหนดว่างานที่ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง ๆ
จะต้องปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ควรจะมีปริมาณและคุณภาพอย่างไร
6.4 ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมินให้รู้ทั่วกัน เพื่อความเข้าใจยอมรับ
และนับถือ
6.5 กำหนดช่วงเวลาประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งตามปกติจะกำหนดปีละครั้ง
หรือหกเดือนต่อครั้ง
6.6 กำหนดหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบดำเนินการและประสานงาน โดยปกติองค์กร
จะมอบหมายให้หน่วยงานและบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6.7 ดำเนินการและควบคุมระบบการประเมินให้เป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
6.8 วิเคราะห์นำผลการประเมินไปใช้ คือ หลังจากผู้ประเมินแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อประมวลเสนอ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการ
แจ้งผลการประเมิน(Feedback) ให้ผู้ถูกประเมินทราบด้วย เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป
6.9 การติดตามผล เป็นขั้นตอนที่พิจารณาว่า ผลการประเมินดังกล่าวสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพียงใด รวมทั้งติดตามการดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าได้ดำเนินไปย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับกลับไปเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับ
ระบบการประเมินผลต่อไป